Advies & deskresearch: algen stromend water

Advies & deskstudies

Advies & deskstudies. Deze diensten bieden wij aan op het gebied van nieuwe sanitatie, duurzaam water, winning van nutriënten, winning van bio-organische componenten, biogastechnologie, biobased technologieën en de afvalwaterketen. Wij hebben hierin meer dan 20 jaar ervaring, een breed netwerk en direct toegang tot vrijwel alle nationale en internationale vakliteratuur.


Nieuwe Sanitatie, Nederland

LeAF is hét onafhankelijke Nederlandse expertisecentrum voor duurzame omgang met (afval)water in de gebouwde omgeving (woonwijken, kantoren, scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, etc.). Dit staat ook bekend als Nieuwe Sanitatie. Naast duurzaamheid spelen ook hygiëne, bedrijfszekerheid, gemak/comfort, risicobeheersing, onderhoud, en kosten een belangrijke rol bij Nieuwe Sanitatie.

Wij helpen u graag met:

 • Verkennen van mogelijkheden voor duurzame omgang met water onder vastgestelde randvoorwaarden.

 • Inventariseren van wensen van (toekomstige) gebruikers van duurzame watertechniek

 • Het ontwikkelen van toepassingen voor restproducten zoals slib, struviet, gezuiverd water

 • Het maken van procestechnologische (voor)ontwerpen,  inclusief massa- en energiebalans en kostenraming.

 • Verkennen van mogelijkheden voor verwijdering van medicijn(resten) en hormonen uit afvalwater

 • Ontwerp en testen van apparatuur voor duurzaam water

Duurzame sanitatie, elders

Op veel plekken op de wereld blijft toegang tot adequate sanitatie een uitdaging, met name voor de minder bedeelden (bijv. in sloppenwijken en afgelegen rurale ontwikkelingsgebieden). Voor duurzame sanitatie bestaat er niet één technologische oplossing maar vragen de verschillende lokale contexten om verschillende (combinaties van) technologieën.

LeAF zet zich in voor de ontwikkeling van duurzame sanitatiesystemen gericht op een efficiënte behandeling van feces, urine en andere organische stromen in combinatie met energie terugwinning en hergebruik van water en nutriënten voor agrarische doeleinden. Participatieve technologiekeuze met deelname van alle relevante stakeholders is hierbij van belang. Ook het opstellen van financiële en marketing modellen (in samenwerking met een strategische partner) en het verzorgen van diverse trainingen (voor gebruikers, bedrijfsvoerders, bouwers etc.) dragen bij aan een succesvolle implementatie van duurzame sanitatie.

Wij hebben een brede ervaring met projecten op het gebied van duurzame sanitatie en kennisoverdracht in de buitenwijken van steden en in de rurale gebieden van Zuidoost Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De activiteiten in deze projecten waren:

 • technologieselectie en procesontwerp voor sanitatiesystemen inclusief (afval)waterbehandeling,
 • begeleiding bij de implementatie van demonstratie installaties,
 • het organiseren van participatieve workshops,
 • het geven van trainingen over de basisprincipes van de beschikbare technologieën en over de technologieselectie.

Winning nutriënten uit afvalwater en reststromen

In toenemende mate worden afvalwater en reststromen (organisch restafval, mest, etc) gezien als potentiële bronnen voor het terugwinnen van nutriënten (fosfaat, stikstof, kalium). Neem contact met ons op als u de mogelijkheden voor winning van nutriënten uit uw reststroom wilt verkennen. Wij kunnen dit ondersteunen met laboratoriumonderzoek.

Biogastechnologie

Biogastechnologie is in het verleden ontwikkeld door de Wageningen Universiteit en LeAF speelde van oudsher een belangrijke rol in het uitdragen ervan. Menig biogasreactor is door ons ontworpen en we waren betrokken bij vele realisatieprojecten in binnen en buitenland. Hiervoor kunt u nog steeds bij ons terecht, eventueel ondersteund met laboratoriumonderzoek. Inmiddels is biogastechnologie niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch zijn er nog wel degelijk uitdagingen, zoals nieuwe voorbehandelingstechnieken voor een hogere biogasopbrengst en technieken voor slibvermindering. Wij adviseren u over deze nieuwe ontwikkelingen rond biogastechnologie, en helpen mee deze te ontwikkelen, eventueel ondersteund door labonderzoek

Biobased  technologie

Naast fossiele brandstoffen staat ook de beschikbaarheid van vele andere grondstoffen onder druk. Het zoeken naar alternatieven op basis van hernieuwbare bronnen voor deze grondstoffen is begonnen met de ontwikkeling van Biobased technologieën. Onze expertise rond biobased richt zich vooral op biologische afbreekbaarheid/stabiliteit van biobased materialen.

Afvalwaterketen

Er wordt vanuit de afvalwaterketen sterk aangestuurd op de ontwikkeling van een duurzamere en meer doelmatige omgang met huishoudelijk en industrieel afvalwater, waarbij ook (terug)winning van grondstoffen wordt nagestreefd. Wat kan dit voor uw organisatie betekenen? Wij denken met u mee om uw rol in de snel veranderende afvalwaterketen te bepalen, en een visie voor de toekomst te ontwikkelen.   

Algemeen

Voor de bovengenoemde onderwerpen kunt u bij ons ook terecht voor:

 • Voorlichting en training
 • Technologische en labondersteuning van pilot- en demonstratieonderzoek
 • Literatuuronderzoek. Wij hebben toegang tot vrijwel alle wetenschappelijke literatuur (wereldwijd)
 • Het zoeken naar externe financieringsmogelijkheden
 • Expert beoordeling van patenten