Project

Een circulair en off-grid AZC

Kansen voor, en impact van, een circulair en off-grid AZC

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) streeft ernaar om haar AZC-locaties duurzaam te ontwikkelen, terwijl asielzoekers op een professionele manier worden gehuisvest en begeleid. LeAF heeft samen met Twynstra Gudde en Marconia de kansen voor, en implicaties van, een circulair en robuust AZC in kaart gebracht.


De case was een AZC met 500 opvangplaatsen die in eerste instantie helemaal off-grid, duurzaam en circulair aangelegd moest worden met behulp van bestaande technieken. De focus hierbij lag op energievoorziening, drinkwaterlevering, en afvalwaterbehandeling met terugwinning van grondstoffen.


Er zijn drie verschillende concepten voor het circulair en off-grid opwekken en verwerken van de nutsstromen, en terugwinnen van grondstoffen, ontwikkeld. Deze zijn vergeleken met conventionele aansluitingen op het elektriciteitsnet, drinkwaterleidingnetwerk en riolering. Hierbij is gekeken naar onderhoud, investerings- en exploitatiekosten, beheers- en gebruiksaspecten, en hoeveel grondstoffen daadwerkelijk teruggewonnen worden (circulariteit).


De vergelijking toonde aan dat diverse systemen praktisch en financieel haalbaar zijn. Het beheer van een AZC met dergelijke omvang vraagt dat de off-grid en circulaire systemen en technieken robuust en beheerarm zijn. Daarnaast moesten de systemen ook kunnen concurreren met standaard aansluiting op de conventionele nutsvoorzieningen qua comfort en waarborging van volksgezondheid en omgevingskwaliteit. De financiële toets liet zien dat ook met het oog op investering en terugverdientijden er reële en zeer interessante kansen liggen voor off-grid systemen.


Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Tiemen Nanninga