Stakeholder Workshop

Onze huidige omgang met afvalwater staat bij veel organisaties ter discussie. Grondstoffenschaarste, grote knelpunten in de infrastructuur, demografische veranderingen, maatschappelijke discussies, agrarische ontwikkelingen en technologische innovaties zijn maar een paar redenen waardoor onze kijk op afvalwater kan veranderen. Daarnaast wordt de roep naar een circulaire economie door middel van hergebruik steeds sterker, en wordt de potentie van grondstoffen in afval(water) steeds duidelijker. Het besef dringt door dat wegspoelen van deze waardevolle grondstoffen op termijn niet houdbaar is, en andere mogelijkheden voor omgang met afvalwater worden onderzocht.

De uitdaging bij afvalwater-vraagstukken is echter dat deze niet rechtlijnig zijn. We komen steeds vaker terug van de denkwijze dat enkel technologische oplossingen de uitkomst bieden. Publiek-private samenwerking en burgerparticipatie zijn termen die ook hier opkomen, en het is niet voor niets. De grote vraag is dus niet alleen waar we naar toe gaan, maar ook hoe we er gaan komen en met wie.

In deze ontdekkingstocht gebruik LeAF het concept Nieuwe Sanitatie om de gedachten en activiteiten te structureren. Dit betekent dat de te nemen maatregelen dus niet op voorhand vaststaan, maar dat gekeken wordt naar de te behalen doelen. Deze doelen zijn vaak abstract geformuleerd in ambities, visies of algemene termen (denk aan circulaire economie, toepassen van nieuwe sanitatie, …), en sluiten niet direct aan bij het ‘nu’. Hier zit een gat tussen. 

Stakeholder Workshop

LeAF heeft speciaal hiervoor de Stakeholder Workshop ontwikkeld. De Stakeholder Workshop neemt twee dagdelen in beslag en wordt ingezet om samen met stakeholders (overheden, bedrijven, inwoners, …) een duurzaam antwoord op een afvalwatervraagstuk op een systematische en strategische manier vorm te geven. Met andere woorden, door het gesprek met verschillende stakeholders aan te gaan wordt er uiteindelijk een set maatregelen geselecteerd welke realiseerbaar, breed gedragen, flexibel, en vanwege de continue afstemming met de visie en randvoorwaarden, doelmatig zijn. Meer informatie over de methodiek vindt u hier.

De Stakeholder Workshops vinden plaats aan het begin van het traject waarin men opzoek gaat naar alternatieve oplossingen. Het helpt om hier al een concrete case of locatie voor in gedachten te hebben, maar dit is niet noodzakelijk. Onze ervaring heeft laten zien dat de cases ook tijdens de workshops naar voren komen. Na het doorlopen van de Stakeholder Workshops is duidelijk hoe de verschillende stakeholders tegen een Nieuwe Sanitatie-project aankijken, welke rol zij willen en kunnen spelen in het project, en hoe het project kan bijdragen aan het verwezenlijken van de verschillende ambities en doelstellingen.

Het is pas ná een Stakeholder Workshop dat de technologen echt aan de slag kunnen. Nadat er een selectie van maatregelen is gemaakt worden deze ook (uiteraard in samenspraak) doorgespit op technologische, economische en maatschappelijke haalbaarheid. De resulterende verfijning kan vervolgens gedimensioneerd worden en, indien nodig, gaan we op zoek in ons gezamenlijke netwerk naar mensen die het kunnen uitvoeren. Begeleiding bij de aanleg en opstart is mogelijk, evenals het opstellen en uitvoeren van een monitorings- en evaluatieproject.