Project

Innovatieve Stikstof Terugwinning

Kansen voor innovatieve en rendabele terugwinning van stikstof bij RWZI's en afzet hiervan in landbouw

Nutriënten, zoals stikstof, fosfaat en kalium zijn cruciaal voor onze (intensieve) landbouw. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht om hiermee spaarzamer om te gaan en om nutriënten terug te winnen voor hergebruik. Voor het sluiten van de fosfaatkringloop is al veel aandacht. Dit komt vooral door het besef dat de fosfaatvoorraad eindig is en dat de resterende voorraden maar in een beperkt aantal landen te vinden zijn. Zekerheid dat de levering vanuit deze landen in de toekomst gegarandeerd blijft, is er niet.

Stikstof, in de vorm van gas, is er weliswaar in overvloed (lucht bevat 80% stikstof) maar het kost wel veel energie om hieruit stikstofhoudende kunstmest te maken, meestal in de vorm van een ammoniakzout. Na opname van het ammoniak door gewassen komt het via onze voedselconsumptie uiteindelijk voor een deel terecht op de RWZI’s. Daar kost het energie om overtollig ammoniak weer onschadelijk te maken. Daarom is ook aandacht nodig voor de terugwinning van stikstof. Door ammoniak terug te winnen in bruikbare producten en direct of indirect als meststof te benutten, wordt de stikstofkringloop minder belast met als gevolg minder energieverbruik, minder eutrofiëring en minder N2O als broeikasgas. Het terugwinnen van stikstof uit vloeistofstromen gebeurt nu nog op zeer beperkte schaal. De beschikbare technieken gebruiken hiervoor (te) veel energie. Bovendien zijn de producten voor de markt nog niet optimaal toe te passen en is er knellende wetgeving voor hergebruik van meststoffen.

In opdracht van de STOWA heeft LeAF, samen met Tauw en de Animal Sciences Group van Wageningen UR gekeken naar de mogelijkheden om bovengenoemde knelpunten op te lossen. Hiervoor zijn stikstofrijke deelstromen op RWZI’s geïnventariseerd, zijn nieuwe technieken om stikstof terug te winnen doorgelicht, en zijn de mogelijkheden onderzocht om de teruggewonnen stikstof in te zetten in de landbouw.Contactpersoon:

jan.weijma@wur.nlSTOWA project rapport