Nieuws

Grondstofterugwinning bij zuivelfabriek in Turkije

Gepubliceerd op
10 maart 2015

Drie Nederlandse bedrijven, LeAF, BV watersolutions (onderdeel van BrinkVos Water BV) en ees-International hebben hun krachten gebundeld in het project Introduction of natural, plant based systems (“Constructed Wetlands”) for treatment of wastewater from agro and food industries in Turkey. Het project wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering door Partners voor Water. Deze samenwerking brengt complementaire kennis, expertise en technologieën bij elkaar en is in staat om de terugwinning van grondstoffen (energie, fosfaat, stikstof, organische koolstoffen en water) uit melkveemest en afvalwater te combineren met een kosteneffectieve nabehandelingsmethode. Als gevolg van terugwinning en hergebruik worden de proces-, behandelings- en lozingskosten verlaagd.

Het project wordt uitgevoerd bij een van de toonaangevende bedrijven in de Turkse zuivelsector, de Sütaş groep. Zij bezitten o.a. een zuivelfabriek in Uluabat, Karacabey waar een 1900 m3 vergister is gebouwd  voor de verwerking van de mest van hun 18.000 koeien om de fabriek te voorzien van biogas, en daarmee van elektriciteit (2,2 MW) en stoom voor intern gebruik. De vaste fractie van het digestaat wordt als compost verkocht aan lokale boeren, terwijl de vloeibare fractie wordt behandeld in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de fabriek. Deze praktijk leidt niet alleen tot een verlies aan inkomsten omdat de vaste fractie tegen een heel laag tarief wordt verkocht, maar ook tot een verlies aan grondstoffen zoals water en nutriënten. Omdat de zuiveringsinstallatie wordt overbelast, bestaat bovendien het risico op vervuiling van het ontvangende oppervlaktewater.

In November 2014 heeft BV watersolutions  op demonstratieschaal twee helofytenfilters gebouwd op het fabrieksterrein van Sütaş in Uluabat. Met deze pilot wil het bedrijf de haalbaarheid testen van het gebruik van helofytenfilters voor de behandeling van de vloeibare fractie van het digestaat voordat het effluent geloosd wordt. Hiertoe is een van de helofytenfilters uitgerust met een innovatief beluchtingssysteem dat bedoeld is om de verwijdering van organische stoffen te verbeteren. Op dit moment bevindt het systeem zich in de opstartfase.

LeAF is de coördinator van het project en daarnaast bezig met de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om fosfaat terug te winnen uit het digestaat. Deze studie is nu in de afrondende fase. Fosfaat is een eindige grondstof en essentieel voor de landbouw. Teruggewonnen fosfaat zou bijvoorbeeld gemengd kunnen worden met de vaste fractie waardoor de bemestings- en verkoopwaarde van de compost stijgt. Door het terugwinnen van fosfaat zal het effluent van het helofytenfilter ook lagere nutriëntenwaarden bevatten, wat weer positief is voor hergebruiks- of lozingsopties. Op basis van de haalbaarheidsstudie zal besloten worden of een pilot voor fosfaatterugwinning uitgevoerd zal worden.

Neem contact op met Tiemen Nanninga voor meer informatie over dit project.