Tiemen Nanninga

 Directeur en senior adviseur Nieuwe Sanitatie

Over Tiemen

Tiemen Nanninga

Tiemen Nanninga werkt ruim 10 jaar aan projecten waar grondstoffen uit verschillende huishoudelijke reststromen (afvalwater, GFe) worden teruggewonnen voor hergebruik. Vanuit zijn opleidingen Irrigatie en waterbouwkunde (Wageningen UR) en Internationale Ontwikkeling (Radboud Universiteit) heeft hij een brede blik en multidisciplinaire benadering ontwikkeld. Deze zet hij in voor de ontwikkeling van circulaire en duurzame woonwijken en advieswerk over omgang met afvalwater in het buitengebied. Tiemen is daarnaast betrokken bij de opzet, opstart en monitoring van verschillende innovatie- en pilotprojecten, allen gericht op het lokaal terugwinnen van grondstoffen en zuiveren van afvalwater.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door steeds terug te gaan tot het ‘waarom’. In veel gevallen zijn dat (duurzaamheids)doelstellingen, een visie, drijfveer of een ambitie. De kern van het werk is technologisch, met sterke integratie van economische, sociale, governance, en wettelijke aspecten.

Tiemen krijgt energie van het verder helpen van de opdrachtgever, zodat die een concrete oplossing heeft voor zijn of haar probleem. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het gezamenlijk ontwikkelen van een gedragen en haalbaar project, of door een studie waarbij duidelijke en bruikbare antwoorden worden gegeven voor een complex probleem. Praktische innovaties gebaseerd op sterk inhoudelijke kennis. Naast zijn werk als adviseur is Tiemen ook directeur van LeAF. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie. Hij zet zich er vol voor in dat LeAF concreet kan bijdragen aan een andere omgang met reststromen en grondstoffen – een essentiële ontwikkeling voor een wereld waarin mens en natuur kunnen floreren.

Wat collega’s over hem zeggen:
Tiemen is gedreven om altijd het beste resultaat neer te zetten, en onze klanten echt verder te helpen. Ook heeft hij veel goede ideeën over de ontwikkeling van LeAF. Echt contact maken vindt hij belangrijk, hij is op de hoogte van alles wat er speelt binnen het bedrijf en denkt graag met je mee als je vast zit.”

Leer ook onze andere medewerkers kennen: teamoverzicht

Expertises

  • Ontwikkeling en toepassing van Nieuwe Sanitatie
  • Opzetten, monitoring en evaluatie van projecten
  • Omgang met afvalwater in het buitengebied
  • Lokale afvalwaterzuivering en grondstoffenterugwinning
  • Multicriteria-analyse en participatieprocessen
  • Wettelijke kaders lokale zuivering afvalwater
  • Verbeteren bedrijfsvoering en -ontwikkeling
  • Leiding geven en gezamenlijke visievorming

Projecten van Tiemen

BlueCity Circulair Water

BlueCity Circulair Water  Naar een circulaire (afval)waterketen in 2050 – BlueCity, Rotterdam Alliantie Waterkracht werkt naar een circulaire (afval)waterketen in Rotterdam in 2050. Dit samenwerkingsverband bestaat de Gemeente Rotterdam, Gemeente…

Lees meer

QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein is bezig met het herontwikkelen van stadsdeel City West, met de ambitie ‘duurzaamste binnenstad van Nederland’. LeAF heeft hiervoor 4 afvalwaterscenario’s opgesteld, berekend hoeveel water, nutriënten en energie teruggewonnen kan worden en kosteninschattingen gemaakt. Op basis van deze informatie heeft de gemeente besloten om een aantal scenario’s verder uit te werken.

Lees meer

Publicaties

Meer publicaties van Tiemen vindt u hier.

Publicaties