Microverontreinigingen

Verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen 

Vergaande verwijdering van microverontreinigingen

Het hergebruiken of schoon lozen van afvalwater is een hele uitdaging. Deze uitdaging wordt deels veroorzaakt door de aanwezigheid van microverontreinigingen, zoals medicijnresten, industriële verontreinigingen en PFAS. Op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) worden deze stoffen gedeeltelijk verwijderd. Sommige stoffen zijn in bepaalde mate afbreekbaar of hechten zich aan het slib, maar er zijn ook stoffen die niet of nauwelijks worden verwijderd. Om de verwijdering van microverontreinigingen te verbeteren, zijn er aanvullende technologieën nodig.

Doordat elke situatie anders is, kan de best toepasbare technologie per situatie verschillen. LeAF kan specifiek voor uw situatie toegepast onderzoek doen, en zorgt ervoor dat u de informatie heeft die nodig is voor de juiste technologiekeuze en invulling daarvan. Bent u geinteresseerd in labtesten, deskstudies of advies voor uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

Els Schuman, expert Microverontreinigingen

+31 317485264

els.schuman@wur.nl

Samen naar een schonere wereld

“In een ideale wereld worden microverontreinigingen uit het afvalwater verwijderd, zodat deze zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen. Hierdoor wordt onze omgeving niet met deze stoffen belast en maken we het hergebruik van water mogelijk.” – Els Schuman

Waarom we nu actie moeten ondernemen:

  • Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de mogelijke negatieve effecten van microverontreinigingen in het aquatisch milieu. Studies laten zien dat de aanwezigheid van microverontreinigingen zorgt voor een toename in de toxische druk wat een negatief effect heeft op het ecosysteem.
  • Er is nog maar beperkte praktijkervaring met de toepassing van technologieën om microverontreinigingen op rwzi’s te verwijderen. Het verkrijgen van informatie kan helpen bij de juiste technologiekeuze. Zo moet bijvoorbeeld bij de toepassing van ozon goed naar de mogelijke vorming van bromaat gekeken worden.
  • Zonder een gedegen vooronderzoek, is de kans groter dat er niet aan de beoogde doelstelling wordt voldaan. Dit kan het efficiënt inzetten van een technologie belemmeren wat kan leiden tot hogere kosten of minder duurzame inzet van de middelen.

LeAF als uw betrouwbare adviseur

Er zijn veel innovaties gaande op het gebied van microverontreinigingen. Wij weten dat elke situatie anders is en daarom benaderen wij elk vraagstuk ook anders. Maatwerk is voor ons het uitgangspunt. LeAF helpt u door met lab- of deskstudies informatie te verzamelen en op een juiste manier te interpreteren. Dit kan als input dienen voor de technologiekeuze voor uw specifieke situatie of voor een nadere invulling van een reeds gekozen technologie. We doen in ons laboratorium testen met actieve kool en ozon, voor onderzoek naar bijvoorbeeld de verwijdering bij een specifieke dosering of de geschiktheid van een duurzame actieve kool. Een voorbeeld hiervan is de serie labtesten uitgevoerd voor het STOWA onderzoek naar duurzame actieve kolen. Een ander voorbeeld is de STOWA studie naar oxidatieproducten bij ozonering. Door middel van literatuur- en haalbaarheidsstudies, eventueel gekoppeld aan lab- of pilottesten, voorzien wij u van actuele en op uw situatie toegespitste informatie.

Onze scope houden we het liefst zo breed mogelijk: de expertise is meer dan het onderzoek naar het verwijderen van microverontreinigingen. Zo kunt u bij ons ook terecht voor onderzoek naar microplastics, nutriënten, pathogenen en antibioticaresistentie die ook in afvalwater voorkomen en verwijderd moeten worden.

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor de verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht. Hierbij is…

Lees meer

Neem contact op met Els

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij LeAF?
Of heeft u andere vraag, neem dan gerust contact op! 

+31317485264

els.schuman@wur.nl