Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

 Praktijktest binnen het project de Schone Maaswaterketen

PACAS-technologie gaat worden toegepast op Nederlandse rwzi’s voor de verwijdering van microverontreinigingen. Met deze technologie wordt poederkool gedoseerd aan het aktief slibsysteem. Het poederkool beladen met microverontreinigingen komt met het spuislib in de slibvergisting terecht. LeAF heeft met behulp van labtesten onderzocht of de vergisting van PACAS-slib effect heeft op de concentratie microverontreinigingen in het digestaat.

De waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Hoogheemraadschap Rijnland zullen PACAS-technologie gaan toepassen voor de verwijdering van microverontreinigingen op een van hun rwzi’s: respectievelijk rwzi Oijen, rwzi Groesbeek en rwzi Leiden-Noord. Met deze technologie wordt poederkool gedoseerd aan het aktief slibsysteem. De poederkool wordt net als het aktief slib afgevangen in de nabezinktank. Het spuislib zal in deze nieuwe situatie dus voor een deel ook poederkool bevatten, die verzadigd is met microverontreinigingen. In een eerdere studie van LeAF en RHDHV voor Waterschap de Dommel  is gekeken naar het effect van thermische drukhydrolyse (TDH) op de concentratie microverontreinigingen in een slib/poederkoolmengsel. Hieruit volgde dat het TDH-proces voor sommige gidsstoffen kan leiden tot een verhoging van de concentratie. Mede naar aanleiding van deze studie hebben de drie waterschappen LeAF gevraagd dit project uit te voeren.

Opdrachtgevers

Status

Team

Waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, Hoogheemraadschap Rijnland

Afgerond

Els Schuman (contactpersoon)
Judith Hulsman
Sanna Melita
Lennert van Haalen

Partners

Geen

Activiteiten:

LeAF heeft anaerobe vergistingstesten met beladen poederkool uitgevoerd onder zowel mesofiele als thermofiele condities. Daarnaast zijn referentietesten meegenomen zonder poederkool bij zowel de mesofiele als thermofiele test. Gedurende 3,5 week werd het digestaat-poederkool mengsel geschud anearoob geïncubeerd, 3x per week werd slib toegevoegd en elke week werd een monster genomen voor analyse op gidsstoffen. Op deze manier werd de bedrijfsvoering van de slibvergister in de praktijk nagebootst op een in het lab uitvoerbare manier en was het mogelijk om een goede indicatie te krijgen van het effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen.

LeAF heeft onderzocht of er een effect is op de concentratie microverontreinigingen in het centraat na vergisting van PACAS-slib ten opzichte van vergisting van slib zonder de aanwezigheid van beladen poederkool. Uit de labtesten volgt dat het per stof verschilt of de aanwezigheid van beladen poederkool tijdens de slibvergisting een positief, negatief of geen effect heeft op de concentratie ervan in de waterfase. Er is onder zowel mesofiele als thermofiele condities voor de meeste stoffen geen of een positief effect waargenomen. Alleen voor 3-4 van de 19 stoffen een negatief effect. Vanwege het relatief kleine debiet van het water dat vrijkomt bij de ontwatering van uitgegist slib ten opzichte van het rwzi influent lijkt het erop dat over het algemeen de waargenomen concentratieverschillen een erg beperkte invloed zullen hebben op de waterlijn.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina