Komen tot circulaire oplossingen voor GFTe en urine

 Een haalbaarheidsstudie naar verwerkingsmogelijkheden en potentieel interessante projectideeën

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om meer reststromen circulair te verwerken. GFe en urine zijn interessante reststromen die als meststof in de voedselketen kunnen worden teruggebracht. LeAF is gevraagd om te onderzoeken welke projecten op korte termijn haalbaar zijn om als gemeente succesvol bij te dragen aan het sluiten van de voedselkringloop op regionale schaal.

LeAF heeft hiervoor een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het doel van het uitgevoerde onderzoek was het identificeren van haalbare verwerkingsroutes voor GFTe en urine en het voorstellen van projectideeën die geschikt zijn om deze routes verder te ontwikkelen zodat GFTe en urine in 2030 circulair verwerkt kunnen worden. Informatie is verzameld door middel van interviews met stakeholders, een literatuurstudie en bij LeAF beschikbare expertise op dit thema. Dit leverde een uitgebreide lijst van mogelijke verwerkingsroutes op. In overleg met de Gemeente Amsterdam zijn de meest haalbare routes geselecteerd. Vervolgens zijn de kansen en belemmeringen voor het slagen van deze circulaire verwerkingsopties in kaart gebracht. Naar aanleiding van de kansen en belemmeringen voor de geïdentificeerde haalbare verwerkingsroutes zijn de kansrijke projectideeën voorgesteld. Deze studie heeft laten zien dat er vele mogelijkheden zijn om meer circulair om te gaan met organische reststromen zoals GFTe en urine, en dat de gemeente hier een cruciale rol in kan spelen.

Opdrachtgever

Status

Team

Gemeente Amsterdam R&D, Team Circulaire Economie

Afgerond

Sanna Melita (contactpersoon)
Iemke Bisschops
Tiemen Nanninga
Wouter de Buck

Partners

Gemeente Amsterdam, Team Afval & Grondstoffen

Context:

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 65% van het GFTe afval (Groente Fruit en Tuinafval + etensresten) circulair te verwerken. Daarnaast is er in Nederland op verschillende locaties ervaring opgedaan met gescheiden inzameling en verwerking van urine, en wil de gemeente kijken naar de potentie hiervan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het sluiten van de voedselkringloop richt zich op het terugwinnen van meststoffen, zoals organische stof en de nutriënten fosfaat, kalium en stikstof, uit reststromen. Dit is hard nodig. Fosfaat en kalium worden gemaakt op basis van eindige grondstoffen en het produceren van alle nutriënten gaat momenteel gepaard met een hoog fossiel brandstof gebruik. In de land- en tuinbouw wordt ook veel gebruik gemaakt van veen, een eindige organische grondstof. Bij de ontginning hiervan, veelal in de Baltische staten, komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Gemeente Amsterdam heeft GFTe en gescheiden ingezamelde urine geïdentificeerd als interessante reststromen voor terugwinning van grondstoffen voor lokale kringloopsluiting.

Momenteel hebben de huidige verwerkers van GFTe, zeker in het westen van Nederland, hun maximale capaciteit bereikt. Vanwege de verwachte grotere hoeveelheden gescheiden ingezameld GFTe in 2030, zal de verwerkingscapaciteit dus moeten worden uitgebreid. Dit biedt kansen om te komen tot een meer hoogwaardige verwerking. Daarnaast heeft Gemeente Amsterdam in de voorwaarden voor de evenementenvergunning vastgelegd dat urine apart moet worden ingezameld en ingeleverd bij een verwerker. Urine bevat relatief veel meststoffen dus ook hier liggen er kansen om in te zetten op grondstofterugwinning ten behoeve van de voedselketen.

Neem contact op met LeAF

Heeft u interesse in de vacature of wilt u eerst meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Naar onze contactpagina