Kleinschalige verwerking van gft en swill tot compost

 Bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid

De laatste jaren worden er steeds meer initiatieven ontplooid op het gebied van lokale verwerking van gft en swill, meestal met het doel om een meststof te produceren voor (lokale) kringloopsluiting. Overheden zien dit veelal als een positieve ontwikkeling, zowel in het kader van de circulaire economie als voor de sociale betrokkenheid. Aandachtspunt hierbij is wel dat de gebruikte methoden en de producten geen risico mogen vormen voor mens, natuur en milieu en dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Om dit te kunnen beoordelen is kennis nodig over de werking van de technieken en de eigenschappen van de producten.

LeAF een overzicht gemaakt van kleinschalige verwerkingstechnieken voor gft en swill, hun werking en of voldaan wordt aan de wettelijke en beleidskaders. Bij de selectie van systemen lag de nadruk op methoden waarbij het de intentie is om compost te produceren. Ook is gekeken naar hoe, en in welke context, dit soort methoden bij zouden kunnen dragen aan het bereiken van de doelen voor circulariteit.

Opdrachtgever

Status

Team

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Afgerond

Iemke Bisschops (contactpersoon)
Miriam van Eekert
Anna Hobo
Kasia Kujawa-Roeleveld

Begeleidingscommissie

Deelnemers van RWS Afval Circulair, RWS Bodem+, Ministerie van I&W, Ministerie van EZ en de NVWA.

Activiteiten:

Na een inventarisatie van de verwerkingsmethoden die bij de start van het onderzoek op de Nederlandse markt waren, is in samenspraak met de begeleidingscommissie van het project een selectie van technieken gemaakt. Hierbij is de nadrukkomen te vallen op methoden die de intentie hebben om compost te produceren. Openbaar beschikbare kennis over deze verwerkingsmethoden is door LeAF opgezocht en aangevuld met eigen technologische expertise. Parallel hieraan heeft LeAF, in samenwerking met juristen, een zo compleet mogelijk overzicht van het wettelijke kader gemaakt. Hieraan zijn de methoden vervolgens getoetst. De leden van de begeleidingscommissie (BC) hebben waardevolle inbreng geleverd vanuit hun eigen expertise, en mede de koers en afbakening van het onderzoek, en de selectie van verwerkingsmethoden bepaald.

Uit het onderzoek bleek dat niet alle onderzochte verwerkingsmethoden voldoen aan het wettelijke kader. Bijvoorbeeld omdat het product niet voldoet aan de wettelijke definitie van compost, of omdat niet voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan de verwerking van dierlijke bijproducten. Kleinschalige verwerkingsmethoden kunnen zeker een positief effect hebben op circulariteit, bijvoorbeeld doordat kringloopsluiting zichtbaar wordt en mensen zo gestimuleerd worden tot een betere afvalscheiding. Het is wel van belang dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan zodat eventuele risico’s voor gezondheid en milieu geminimaliseerd zijn.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina