Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

 Ontwikkeling, begeleiding, opzet, aanleg, monitoring en rapportage

In het I-QUA project, medegefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, zijn kennis en ervaring opgedaan met nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologieën voor het buitengebied. Verschillende innovatieve technologieën, gericht op milieubescherming en grondstoffenterugwinning, zijn op 6 pilotlocaties in zuid Nederland en Vlaanderen aangelegd en gemonitord. LeAF is door projectcoördinator gemeente Bernheze gevraagd om ondersteuning te bieden, en was nauw betrokken bij het project. Activiteiten waren de ontwikkeling, begeleiding, aanleg en monitoring van verschillende pilots, en het verzorgen van de inhoudelijke eindrapportage.

Het onderhouden, vervangen of aanleggen van afvalwatervoorzieningen en/of rioleringen in het buitengebied is een grote opgave. De noodzaak voor een doelmatig alternatief is duidelijk, en wordt steeds groter als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, die voor grote hoeveelheden afvalwater zorgen op piekmomenten. Groeiende waterschaarste, te wijten aan klimaatverandering en bevolkingsgroei, en de noodzaak voor een circulaire economie zorgen ervoor dat hergebruik van grondstoffen (inclusief water) hoger op de politieke agenda’s is komen te staan. Hoe om te gaan met afvalwater in het buitengebied is daarmee voor zowel Nederland als Vlaanderen een groeiende uitdaging. Om hier gezamenlijk antwoorden voor te vinden is in 2015 het I-QUA project opgezet.

Opdrachtgever

Status

Team

Gemeente Bernheze

Afgerond

Tiemen Nanninga (contactpersoon)
Jan Weijma
Iemke Bisschops

Partners

JDop rioleringsadvies, BKH-Water, T.O.G. Lievers, Recreatiepark Pukkemuk, Vlakwa, UGent, Aquafin.

Activiteiten

LeAF is vanaf het begin van het project betrokken als adviseur voor Gemeente Bernheze, en bij de pilot bij voetbalclub HVCH. Daarnaast waren we ook namens de gemeente betrokken bij de pilots bij Gilze-Rije en Pukkemuk. Werkzaamheden waren het mede-ontwikkelen van de zuiveringsconcepten die aansloten bij de projectdoelstellingen, dit vertalen naar voorontwerpen, offertes opvragen, en samen met leveranciers en aannemer definitieve ontwerpen maken. Daarbij hebben we ook het wettelijk kader en de vergunningseisen vastgesteld , de vergunningsaanvraag verzorgd en meegewerkt aan het monitoringsplan. De meetgegevens zijn geanalyseerd, en we hebben de inhoudelijke eindrapportage verzorgd. Gedurende het project heeft LeAF veel als schakel tussen de vele belanghebbenden gefungeerd. Zo kon de vertaalslag tussen leverancier, aannemer, gemeente en waterschap worden gemaakt.

Voor een groot deel van de technologieën is aangetoond dat deze geschikt zijn voor decentrale zuivering van de verschillende soorten afvalwaters in het buitengebied. Deze kunnen daar een alternatief bieden voor aansluiting op de riolering, om het rioolsysteem te ontlasten. Er zijn echter ook technieken die verdere ontwikkeling vergen. Voor een aantal technologieën is gebleken dat deze nog niet financieel haalbaar zijn en dat er nog optimalisatiestappen nodig zijn voordat deze succesvol kunnen worden toegepast.

De doorlopen ontwikkelprocessen verschilden per pilot. Afhankelijk van de casus verschilden o.a. het type en aantal betrokken stakeholders, de wettelijke kaders waaraan de installatie en/of het effluent moet voldoen, de benodigde vergunningen, en de samenstelling en hoeveelheid afvalwater . De afwezigheid van een gestructureerd en vastgesteld proces maakt realisatie van dergelijke innovatieve projecten zeer lastig. Gedurende het project is gemerkt dat het veel energie kost om een pilot te realiseren, maar dat als deze eenmaal ontwikkeld is, er vaak veel positieve reacties op komen en overheden welwillend worden om mee te denken en te werken.

De nieuwe inzichten die zijn opgedaan in het project zorgen ervoor dat zowel in Vlaanderen als Nederland gerichtere keuzes kunnen worden gemaakt in het aanpakken van de opgave van afvalwater in het buitengebied. Ook heeft het project kansen aangetoond voor verdere ontwikkeling. Dit wordt onder andere meegenomen in twee Interreg voorstellen waar momenteel aan wordt gewerkt, ook weer met Vlaamse en Nederlandse partners. Daarnaast vindt er nog 2 jaar onderzoek en ontwikkeling plaats bij de HVCH-pilot (video).

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina