QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

 4 afvalwaterscenario’s voor de binnenstad

Gemeente Nieuwegein is bezig met het herontwikkelen van stadsdeel City West, en heeft de ambitie om dit de duurzaamste binnenstad van Nederland maken. LeAF heeft hiervoor 4 afvalwaterscenario’s opgesteld. Voor elk van de scenario’s zijn kosteninschattingen gemaakt, en is berekend hoeveel water, nutriënten en energie teruggewonnen kan worden uit de verschillende afvalwaterstromen. Op basis van deze informatie heeft de gemeente besloten om een aantal scenario’s verder uit te werken.

Een van de ambities van de gemeente is om in City West een groen-blauw systeem te realiseren waar grondstoffen gewonnen uit het afvalwater bijdragen aan een groene, comfortabele, energie neutrale en klimaatbestendige leefomgeving. Om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen was er behoefte aan meer informatie over de randvoorwaarden voor, en consequenties van verschillende afvalwatersystemen.

De vier afvalwaterscenario’s zijn uitgewerkt op schets- en voorontwerpniveau. Deze zijn gebaseerd op kenmerken die in het proces door de gemeente zijn genoemd (circulair, duurzaam, lokaal en innovatief), en op verschillende ambitieniveaus uitgewerkt (Goed, Beter en Best). Ook de nu geldende wettelijke kaders en planologische ontwikkelingen voor City West zijn medebepalend geweest voor de systeemontwerpen. Er is actief gewerkt aan integratie met de overige duurzaamheidsthema’s van City West: energie, mobiliteit, en klimaatadaptatie, om zo maatregelen te identificeren en in te zetten die elkaar juist versterken.

Opdrachtgever

Status

Rapport

Team

Gemeente Nieuwegein

Afgerond

Het rapport kan worden opgevraagd bij Tiemen Nanninga

Tiemen Nanninga (contactpersoon)
Sanna Melita
Iemke Bisschops

Partners

Geen

Activiteiten

Na het ontwikkelen van de 4 afvalwaterscenario’s zijn deze eerst verder technologisch uitgewerkt tot op schets- en voorontwerpniveau. Afhankelijk van de technologie is hiervoor ook contact geweest met leveranciers, om te borgen dat het ontwerp goed zou aansluiten bij eventuele toekomstige aanleg. De ontwerpen vormden de basis voor een verdere analyse. We hebben berekend hoeveel water, nutriënten en energie teruggewonnen kan worden uit de verschillende afvalwaterstromen. Ook is het ruimtebeslag onderling vergeleken. De investerings- en operationele kosten, evenals de Total Cost of Ownership (TCO) en netto contante waarden (NCW) zijn voor elk scenario berekend en vergeleken met de huidige kosten en heffingen.

Uit de QuickScan is gebleken dat het goed mogelijk is om lokaal, voor verschillende ambitieniveaus, een afvalwatersysteem te ontwikkelen waarmee wordt bijgedragen aan het verwezenlijken van de ambities van de gemeente. Afhankelijk van het scenario is de watervraag met circa 30% verminderd, en is al het afvalwater geschikt gemaakt voor lokale lozing of hergebruik. Ruim 50% van de fosfaat in het afvalwater kan worden omgezet naar een meststof, en de warmte in het afvalwater bleek voldoende om tot aan 45% van de warmtevraag te voldoen. Het proces en de bevindingen gaven aanleiding om vervolgstappen te nemen. Gemeente Nieuwegein heeft op basis van de inzichten en resultaten verschillende ontwerpen verder uitgewerkt. Dit proces is momenteel gaande.

Gemeente Nieuwegein heeft mede op basis van dit werk de Publieksprijs van de SKG Award 2022 gewonnen.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina