Micronutriënten in de Kringloop (MiK)

Sluiten van de micronutriëntenkringloop binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriëntenkringloop van een aantal essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende stromen) en indirecte (na behandeling van stromen) hergebruik van de micronutriënten.

Opdrachtgever

Status

Team

Activiteiten:

In dit onderzoek geven we meer aandacht aan micronutriënten in het agro-voedsel-afvalsysteem. In het verleden is gekeken naar het hergebruik van organische reststromen, slibstromen en mest, maar niet vanuit de functionele waarde die micronutriënten hierin hebben. Micronutriënten worden – vergelijkbaar met fosfaat – veelal uit geologische reserves gewonnen en in de voedselketen per saldo lineair gebruikt. De projectpartners hebben een sterke wens om voor micronutriënten toe te werken naar een circulaire omgang. De projectaanpak omvat het in kaart brengen van de nutriëntenstromenvrachten en -concentraties in reststromen, de plant-beschikbaarheid van deze micronutriënten en het ontwikkelen van waardeketens voor gerecyclede micronutriënten.

Het doel van dit onderzoek is om een basis te leggen voor het sluiten van de kringloop van essentiële micronutriënten in de gehele voedselketen (=agro-voedsel-afvalsysteem). We willen de balans (concentraties en vrachten) van micronutriënten aan de ‘achterkant’ in kaart brengen (reststromen zoals zuiveringsslib, GFT, dierlijke mest, drinkwaterslib, reststromen uit de diervoeder- en voedselindustrie), en inzicht krijgen in de herkomst en huidige bestemming ervan. De focus ligt op zes tot acht micronutriënten die door de projectpartners als meest relevant zijn aangeduid, zoals Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Boor (B), Magnesium (Mg), IJzer (Fe), Koper (Cu) en Zink (Zn).

Het project resulteert in een set van werkwijzen (combinatie van management en technologie) voor het benutten van kansrijke reststromen met verwaardingspotentieel voor de keten, door het ontwikkelen van innovatieve interventies in het recyclen van micronutriënten. In de afval(water)verwerking liggen kansen om reststromen optimaal te verwaarden en daarmee bij te dragen aan de circulaire economie. Voor de agrosector worden kansen gezien die inzicht bieden in de aanwezigheid en rol van genoemde micronutriënten bij de teelt van gewassen en de ontwikkeling van scenario’s om de micronutriënten te recyclen vanuit de afval(water)keten naar de landbouw.

De resultaten van het project zijn hier te vinden:

Micronutriënten in bodem en gewas na toediening van verschillend organische producten
Rapport Micronutrienten in de suikerbietenketen
Rapport Micronutrienten in de kringloop
WP2 Mangaanwinning uit ruw grondwater bij de drinkwaterproductie

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina