Invloed van fermentatie op medicijnresten in urine

Invloed van fermentatie op medicijnresten in urine

Anthroponix heeft een concept ontwikkeld waarbij urine wordt gefermenteerd om het vervolgens toe te kunnen passen als meststof. Door deze fermentatie wordt vervluchtiging van stikstof voorkomen en blijft deze beschikbaar voor planten. LeAF heeft in verkennende laboratoriumtesten onderzocht of de fermentatie ook een positieve invloed heeft op de afbraak van medicijnresten in urine.

Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

PACAS-technologie gaat worden toegepast op Nederlandse rwzi’s voor de verwijdering van microverontreinigingen. Met deze technologie wordt poederkool gedoseerd aan het aktief slibsysteem. Het poederkool beladen met microverontreinigingen komt met het spuislib in de slibvergisting terecht. LeAF heeft met behulp van labtesten onderzocht of de vergisting van PACAS-slib effect heeft op de concentratie microverontreinigingen in het digestaat.

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor de verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht. Hierbij is gekeken naar vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en pathogenen. De activiteiten van LeAF bestonden uit de interpretatie van analyseresultaten en het opstellen van de STOWA rapportage.

Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met Poederkool-technologie (PACAS)

Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met Poederkool-technologie (PACAS)

Microverontreinigingen aanwezig in huishoudelijk afvalwater worden niet volledig verwijderd in conventionele RWZI’s waardoor ze met gezuiverd rioolwater in oppervlaktewater terecht kunnen komen. LeAF heeft onderzocht of door dosering van poederkool aan het zuiveringsproces van huishoudelijk afvalwater de concentratie microverontreinigingen vergaand kunnen worden verlaagd. Hiervoor is een PACAS-praktijkproef uitgevoerd binnen het project de Schone Maaswaterketen.