Project: QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

Project: QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein is bezig met het herontwikkelen van stadsdeel City West, met de ambitie ‘duurzaamste binnenstad van Nederland’. LeAF heeft hiervoor 4 afvalwaterscenario’s opgesteld, berekend hoeveel water, nutriënten en energie teruggewonnen kan worden en kosteninschattingen gemaakt. Op basis van deze informatie heeft de gemeente besloten om een aantal scenario’s verder uit te werken.

Project: Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

Project: Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

WaterLab Flevoland faciliteert meerdere afvalwaterpilots. Deze pilots bieden leveranciers de kans om hun technologie onder praktijkomstandigheden te demonstreren, te monitoren, te testen en te verbeteren. Zo kunnen ze hun innovaties klaarmaken voor de laatste stap richting uitrol in Flevoland. LeAF verzorgt in 2022 de monitoring van deze pilots, en werkt nauw samen met de leveranciers om hun technologie te verbeteren.

Project: Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

Project: Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

In het I-QUA-project zijn op 6 pilotlocaties innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologieën aangelegd, verspreid over het buitengebied in zuid Nederland en Vlaanderen. Technologieën die het milieu beschermen en terugwinnen van grondstoffen mogelijk maken. LeAF was nauw betrokken bij de ontwikkeling, begeleiding, aanleg en monitoring van verschillende pilots, en heeft de inhoudelijke eindrapportage verzorgd.

Project: Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

Project: Effect van vergisting van PACAS-slib op de concentratie microverontreinigingen in digestaat

PACAS-technologie gaat worden toegepast op Nederlandse rwzi’s voor de verwijdering van microverontreinigingen. Met deze technologie wordt poederkool gedoseerd aan het aktief slibsysteem. Het poederkool beladen met microverontreinigingen komt met het spuislib in de slibvergisting terecht. LeAF heeft met behulp van labtesten onderzocht of de vergisting van PACAS-slib effect heeft op de concentratie microverontreinigingen in het digestaat.

Project: Afvalwaterpilots voor doelmatige zuivering in het buitengebied

Project: Afvalwaterpilots voor doelmatige zuivering in het buitengebied

In het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) is gewerkt aan een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Binnen het thema water is gezocht naar duurzamere en doelmatiger omgang met huishoudelijk afvalwater. Hiervoor zijn een aantal waterpilots opgezet waarbij bewonersparticipatie, besparing van waterverbruik, scheiding aan de bron en hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelden.